Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven 2023

Domeneshop AS er omfattet av Åpenhetsloven, som har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper om ansvarlig næringsliv. I det følgende er en redegjørelse for de aktsomhetsvurderingene som har vært gjort i Domeneshop AS i perioden 1. januar til 31. desember 2023. Redegjørelsen vil bli oppdatert innen 30. juni hvert år, eller ved vesentlige endringer.

1. Beskrivelse av virksomheten

Domeneshop AS er et norsk selskap med 16 ansatte, og har virksomhet i Oslo, Larvik og Kristiansand. Selskapet leverer Internett-tjenester med hovedfokus på registrering av domenenavn og hosting av DNS-, epost- og web-tjenester. Selskapet omsatte i 2023 for NOK 97 millioner. Circa 95% av omsetningen var til kunder i Norge, 4% til kunder i EU, og 1% til kunder i resten av verden.

Domeneshop AS selger ingen fysiske varer eller produkter, kun tjenester. De aller fleste av selskapets rundt 150 leverandører og forretningspartnere er også rene tjenesteleverandører. Unntaket er en liten håndfull som selger IKT-utstyr, kontormateriell og kontorrekvisita. De desidert største leverandørene er domenenavnsregistrene (Norid for .no, Verisign for .com, osv.) samt leverandører av fiberlinjer og plassleie i serverrom.

Ansvaret for å følge opp arbeidet med aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven har Styret delegert til Daglig leder, som også har ansvaret for å utarbeide interne rutiner og retningslinjer for å håndtere risikoen i egen virksomhet og hos sentrale leverandører og forretningspartnere. Disse rutinene og retningslinjene er basert på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og inneholder bl.a. krav til eksisterende leverandører og potensielle nye leverandører, metoder for kartlegging av risikofaktorer, samt beskrivelse av hvordan eventuelle varsler og klager skal behandles.

Det er opprettet en egen epostadresse transparency@domeneshop.no hvor informasjonsforespørsler knyttet til Åpenhetsloven kan rettes, slik at disse henvendelsene ikke belaster det ordinære kundeservice epost-mottaket, men havner i en separat kø som vil bli behandlet innen tidsfristen på 3 uker.

2. Faktiske og potensielle negative konsekvenser som er avdekket

I arbeidet med Åpenhetsloven i 2023 har vi i Domeneshop valgt å fokusere på egen virksomhet, samt de største av våre leverandører/forretningspartnere, dvs. der det har vært gjort kjøp for over NOK 100.000 i løpet av året. Disse utgjør 47 av rundt 150 leverandører/forretningspartnere. Samtidig står disse 47 for over 90% av utgiftene som selskapet har hatt i 2023.

Egen virksomhet

Domeneshop AS har kun ansatte i Norge, og alle ansettelsesforholdene følger derfor den norske arbeidsmiljøloven og norske HMS-forskrifter. Ansettelsesavtalene er basert på standardmalen til Arbeidstilsynet, og alle vesentlige lovkrav skal dermed være ivaretatt. Ingen ansatte er pålagt å jobbe overtid, og eventuell frivillig overtid blir godtgjort med et overtidstillegg. Arbeidsoppgavene er ikke fysisk belastende, utover de eventuelle mindre gunstige helseeffektene av å sitte i ro foran en dataskjerm store deler av arbeidsdagen. Selskapet har derfor valgt å tilby gratis treningstilbud til alle ansatte via bedriftsavtale med SATS, og en stor prosentandel har takket ja til dette.

Noen av de ansatte er fagorganiserte, men de fleste er det ikke. Det er opp til den enkelte arbeidstager om man ønsker å være organisert eller ikke. Selskapet har ingen tariffavtale, simpelthen fordi vi er en såpass liten virksomhet med bare 16 ansatte. Lønnsforhandlinger har vært gjennomført på individuell basis, vanligvis en gang i året (juni måned), og alle ansatte har hatt en lønnsutvikling de siste årene som overstiger gjennomsnittet for bransjen. Selskapet har ikke hatt noen nyansettelser i 2023, og har derfor heller ikke vurdert spesielle tiltak for å fremme kjønnsbalanse, mangfold og inkludering.

Alt i alt så synes kartleggingen av arbeidsmiljøet i egen virksomhet å antyde at det er en svært liten risiko for negative konsekvenser på de områder som Åpenhetsloven dekker. Det har heller ikke vært avdekket noen faktiske negative konsekvenser i løpet av 2023.

Største leverandører og forretningspartnere

Ved gjennomføring av aktsomhetsvurderingene har vi valgt å skille mellom leverandører og forretningspartnere. Leverandører er de som inngår som en del av leverandørkjeden for de tjenestene Domeneshop tilbyr til sine kunder. Dette omfatter bl.a. domenenavnsregistre, leverandører av servere, serverrom og nettverkskapasitet. Med forretningspartnere mener vi de som leverer varer eller tjenester til Domeneshop, men som ikke er en del av leverandørkjeden. Dette er for eksempel leverandører av kontormateriell og renholdstjenester. For våre forretningspartnere har aktsomhetsvurderingene i hovedsak vært knyttet til forhold i den enkelte virksomhet. For våre leverandører har vi gått ett steg videre og kartlagt hvordan virksomheten forholder seg til sine underleverandører.

For de 47 største leverandørene og forretningspartnerne som vi har sett nærmere på, har vi valgt en tilnærmingsprosess som tar utgangspunkt i OECDs veileder. I stedet for å sende ut likelydende spørreskjemaer eller "Code of Conduct"-formularer til samtlige leverandører og forretningspartnere, har vi valgt å gruppere dem basert på landrisiko, bransjerisiko og produktrisiko. Deretter har vi gjort en grundigere vurdering av de virksomhetene som har havnet i en gruppe med middels eller høy risiko. En slik vurdering innebærer som oftest å innhente informasjon direkte fra selskapenes egne hjemmesider eller årsberetninger, eventuelt å sende spørsmål per e-post dersom informasjonen ikke er lett tilgjengelig.

Landrisiko: Her har vi tatt utgangspunkt i OECDs liste med rangering av land etter potensiell risiko med hensyn på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Samtlige av de 47 leverandørene og forretningspartnerne har sine hovedkontorer i Norge, EU, Storbritannia, USA, Canada eller Japan, som alle har relativ lav risiko på OECDs liste. Noen leverandører kan imidlertid ha underleverandører i land med høyere risiko. Vår kartlegging så langt har vist at det bare gjelder et fåtall, og disse leverandørene er da blitt gjenstand for ytterligere undersøkelser og informasjonsinnhenting.

Bransjerisiko: Levering av Internett-tjenester har tradisjonelt vært en bransje med liten iboende risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. De fleste av tjenesteleverandørene i leverandørkjeden vår hører hjemme i denne bransjen, som generelt kjennetegnes med et høyt utdanningsnivå og gode lønns- og arbeidsforhold. Vi anser derfor risikoen for vesentlige brudd på menneskerettigheter her som svært liten.

Produktrisiko: Her har vi sett nærmere på listen over høyrisiko-produkter som er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det viser seg at blant de produktene som Domeneshop regelmessig går til innkjøp av, er det spesielt en produktgruppe som skiller seg ut med høyere risiko enn de andre: IKT-utstyr. Som Internett-leverandør er Domeneshop en stor innkjøper av slike produkter, både servere, nettverksprodukter, arbeidsstasjoner, bærbare datamaskiner og dataskjermer. Dette er produkter som ofte produseres i Kina og andre asiatiske land, som kan ha problemer med arbeidstakerrettigheter i form av lave lønninger, urimelig arbeidstid og mangel på fagforeningsrettigheter. Videre kan disse produktene ofte være sammensatt av komponenter som inneholder gull, kobolt eller andre konfliktmineraler.

De aller fleste IKT-produktene som Domeneshop kjøper, kommer fra store og veletablerte produsenter som Apple, Dell, Intel og HP. Selv om produksjon og montering av disse produktene ofte foregår i lavkostland i Asia, så er dette selskaper som har god kontroll og dokumentasjon på leverandørkjedene sine. De har stor fokus på menneskerettigheter og publiserer regelmessig fyldige rapporter om ESG og bærekraft på sine hjemmesider. Det er svært begrenset hva en liten aktør som Domeneshop kan stille av krav til produsenter av en slik størrelse, annet enn å lese gjennom de publiserte rapportene, følge med på hva som skrives i media, og eventuelt bytte til andre produsenter dersom det skulle avdekkes at den produsenten man har valgt ikke hadde like god kontroll og oversikt likevel.

Vårt kartlegging så langt har ikke avdekket at Domeneshop AS direkte eller indirekte har forårsaket eller bidratt til negative konsekvenser innenfor de risikoområdene som Åpenhetsloven dekker. Imidlertid viser vår gjennomgang av leverandørkjedene at det er en viss risiko for potensielle negative konsekvenser, spesielt når det gjelder innkjøp av IKT-produkter og bruk av leverandører som har underleverandører i høyrisiko-land.

3. Tiltak og resultater

Basert på den dokumentasjonen vi har innhentet og det som vi har avdekket under arbeidet med aktsomhetsvurderingene, har vi funnet det hensiktsmessig å gruppere våre leverandører inn i tre kategorier:

Vår kartlegging viser at vi har noen få store leverandører og mange små leverandører. De store leverandørene kan jevnt over dokumentere gode rutiner for å følge opp menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine verdikjeder (kategori 1). De små leverandørene har derimot ofte variabel dokumentasjon når det gjelder ansvarlighet (kategori 2 og 3).

For det videre arbeidet med Åpenhetsloven i 2024, kommer vi til å følge opp leverandørene i kategori 2 og 3. Dette vil bli en del av rapporten etter neste års aktsomhetsvurdering. Vi vil gå i dialog med de leverandørene som ikke kan dokumentere ansvarlighet i sin verdikjede eller at slikt arbeid er påbegynt. Erfaringene med disse leverandørene så langt tilsier at for de fleste dreier det seg om manglende kapasitet og/eller at de er mindre selskaper, heller enn at det er risiko for negative forhold.

Videre har vi planer om å ta for oss noen av de mindre leverandørene (under NOK 100.000 per år) som opererer i bransjer eller leverer produkter med høy risiko for brudd på menneskerettigheter. Det gjelder blant annet leverandører av kontormateriell (batterier, papirprodukter og tonerkassetter) og renholdstjenester.

Oslo, 17. juni 2024
Styret i Domeneshop AS (sign)

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd